Kredyt technologiczny – kto może z niego skorzystać?

Kredyt technologiczny, występuje także pod nazwą kredytu na innowacje technologiczne. Kredyt ten jest rodzajem wsparcia, które przyznawane jest podmiotom gospodarczym prowadzącym swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymagane jest, by było to potwierdzone dokonaniem wpisu do odpowiedniego rejestru). Ponadto, wsparcie to przyznawane jest tylko firmom przynależącym do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie zapisów z Rozporządzenia KE 651/2014). Firma ubiegająca się o przyznanie jej dofinansowania posiadać musi także odpowiednią zdolność kredytową, która pozwoli jej na pokrycie części współfinansowanej z tychże środków inwestycji.

Wydatki

Kredyt technologiczny, występuje także pod nazwą kredytu na innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: homethods

Tak jak w przypadku również i innych programów i działań, także w przypadku kredytu technologicznego bardzo istotną kwestią są wydatki kwalifikowane. Regulamin konkursu mówi, że środki pozyskanie w ramach kredytu technologicznego przeznaczone mogą być na realizację inwestycji technologicznych, które zmierzają do zakupu i wdrożenia nowej technologii, ale także z powodzeniem można je też wykorzystać do wdrożenia własnej nowej technologii i uruchomieniu dzięki temu, na jej podstawie wytwarzania nowych, albo znacząco ulepszonych towarów, usług i procesów. Innowacyjność ta postrzegana jest w odniesieniu do towarów, usług i procesów dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, z wymogów formalnych konieczne jest, by technologia, która stanowić ma przedmiot wdrożenia przyjmowała postać:

Istnieją tu jednak pewne obostrzenia – ze środków uzyskanych z kredytu technologicznego nie można dokonać zakupu środka trwałego, w którym została wdrożona już nowa technologia, która stanowi przedmiot prowadzonej inwestycji technologicznej.